CO2-Prestatieladder

In oktober 2015 is door Landheer Infra BV, in concernverband samen met Wegenbouwverhuur Brabant BV het CO2 prestatieladder certificaat behaald. Reden hiervoor was en is het besef dat het exploiteren van onze aarde niet oneindig kan doorgaan in het huidige tempo en de noodzaak een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2 uitstoot binnen onze bedrijven. In de afgelopen tijd hebben we diverse initiatieven en maatregelen genomen om de hoofddoelstelling, het terugdringen van de CO2 uitstoot binnen onze bedrijven, te realiseren of althans daar een start mee te maken.

Doelstellingen

Het hoofddoel is het continu nastreven van reductie op de CO2-emissie. Om dit te bewerkstelligen zijn een aantal doelstellingen / maatregelen geformuleerd. Door het zogenaamd S(specifiek).M(meetbaar).A(acceptabel).R(realistisch).T(tijdgebonden). definiëren van de doelstellingen zijn wij ervan overtuigd dat de doelstellingen worden behaald in de tijd.

Scope 1

Jaarlijks een minimale CO2-reductie van 1 % t.o.v. referentiejaar 2014

Doelstellingen 

  1. Reductie van 2% uitstoot van het eigen wagenpark (gram/uur)                   december 2016
  2. Inzicht verkrijgen in uitstoot machinepark (gram/uur)                                    december 2016
  3. Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden van het gebruik van additieven                                               of andere dieselsoorten                                                                                         december 2016

Evaluatie doelstellingen scope 1:

De reductiedoelstelling van 2% uitstoot eigen wagenpark (personenwagens en vrachtvervoer/spuitwagens), subdoelstelling 1, is in tegenstelling tot 2015, in 2016 gerealiseerd ten opzichte van refertejaar 2014. In de eerste jaarhelft van 2016 waren er al signalen dat realisatie van de doelstelling haalbaar was, afgezet tegen de 1jaarhelft van 2015.

Voor wat betreft subdoelstelling 2, inzicht in uitstoot CO2 machinepark, is er een selectie gemaakt van een aantal machines en bedrijfswagens/ vrachtwagens. Van deze machines / bedrijfswagens zijn de draaiuren cq kilometers geregistreerd over een bepaalde periode in 2016 / 2017. Op basis daarvan hebben we het gemiddelde verbruik per kilometer / per uur berekend en de CO2 uitstoot per uur / per kilometer vastgesteld. Met deze informatie is meer inzicht verkregen in het verbruik en zijn de consequenties voor de CO2 uitstoot in kaart gebracht. Ter illustratie; Een 2,5 mtr asfaltmachine stoot gemiddeld tussen 28 kg en 36 kg /uur uit; een 3-mtr asfaltmachine tussen 39 kg /uur en 41 kg /uur; een 1.2 mtr asfaltfrees heeft een uitstoot van tussen 70 kg /uur en 83 kg /uur.

Wat betreft subdoelstelling 3 hebben we in maart 2016 een bijeenkomst bijgewoond van Duurzameleverancier.nl waarbij het bedrijf Good Fuels een presentatie heeft gegeven inzake alternatieve brandstof / additieven. Dit bedrijf is aangesloten bij de Green Deal “Het nieuwe draaien”. In de loop van 2017 zijn wij zelf ook als lid bij bovengenoemde Green Deal aangesloten en daarmee als actief deelnemer daaraan in de gelegenheid om actief een bijdrage te kunnen leveren aan initiatieven en maatregelen om de CO2 uitstoot terug te dringen. Aansluitend hieraan hebben we in september 2017 een kennismakingsgesprek met Good Fuels gehad om de mogelijkheden voor onze bedrijven te bespreken. Hierbij is afgesproken dat we op korte termijn inzicht zullen krijgen in de kosten (meerprijs) en resultaten op het gebied van CO2 uitstoot, wanneer wij zouden overstappen naar andere dieselvariant op synthetische basis, zowel voor bedrijfswagens als voor het werkmaterieel.

Met name door een aantal investeringen in groot materieel, zoals een asfaltfrees en transport middelen in 2015 / 2016 is de uitstoot in absolute zin significant toegenomen. Ook relatief gezien, afgezet tegen de ureninzet, is er sprake van een stijging ten opzichte van het refertejaar 2014.

Derhalve hebben bovengenoemde subdoelstellingen voor scope 1 nog niet geleid tot 2% reductie  in 2016 ten opzichte van 2014.

Scope 2

Jaarlijks een minimale CO2-reductie van 1% t.o.v. referentiejaar 2014

Doelstellingen

  • Elektriciteitsverbruik vestigingen reduceren met 2%                       December 2016
  • Overgaan op groene stroom met aantoonbaar certificaat             December 2016

Scope 1

Evaluatie doelstellingen scope 2:

Het elektriciteitsverbruik op locatie in Sprang-Capelle is in 2016 afgenomen van 29.492 kwh in 2014 naar 26.325 kwh in 2015 naar 20.674 Kwh. Dit betekent een reductie van ruim 30%. De subdoelstelling van 2% reductie is daarmee ruimschoots gehaald.

 Eind 2015 zijn we overgestapt naar het CO2 neutrale windstroom van Essent Zakelijk.  Daarmee is de subdoelstelling 2 gerealiseerd. Het is wel belangrijk om permanent te monitoren op het verbruik en mogelijkheden te blijven onderzoeken voor verdere reductie.

 Indicatoren 2014 – 2016:

Zie het diagram via de button "Bekijken"

De totale footprint, dus zowel scope 1 en scope 2 tezamen, hebben in 2016 een reductie opgeleverd van 1,44% CO2 uitstoot per ureneenheid ten opzichte van 2014. 

 In het kader van de rapportages voor de CO2-prestatieladder niveau 3 is de focus op de CO2-emissie die onder scope 1 en 2 vallen. Zie tevens de gepubliceerde footprint op Duurzameleverancier.nl

 Graag horen wij van zowel onze medewerkers als van onze klanten welke ideeën er bij jullie leven om tot de bovenstaande reductie te komen. Uw ideeën kunt u altijd met ons delen of toesturen op info@landheerinfra.nl

Bekijken

Actieplan en Maatregelenlijst

Als bijlage is een actieplan met maatregelenlijst beschikbaar.

Bekijken

Initiatieven

Onze bedrijven zijn  aangesloten bij  de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) en hebben zich in oktober 2015 gecertificeerd voor niveau 3 van de Co2 prestatieladder.

Voor wat betreft het keteninitiatief Nederland CO2 Neutraal hebben we in de loop van 2016 besloten hieraan geen verder vervolg te geven aangezien de doelgroepen tijdens deze bijeenkomsten minder aansluiten bij onze activiteiten.

In mei 2016 is er tussen een aantal partijen in de branche, waaronder opleidingsinstituten, bouwbedrijven, leveranciers en overheid een Green Deal “Het nieuwe Draaien” gesloten. Gezien de goede aansluiting bij onze activiteiten hebben we destijds besloten om hieraan deel te gaan nemen. Meer specifiek deelname aan de werkgroep Materieel en Brandstoffen. Per 01 juni 2017 zijn wij officieel als lid toegelaten tot deze Green Deal. Zie ook het persbericht op de website van Landheer Infra BV.

In dat kader zijn de plannen om in de winterperiode een aantal medewerkers te laten deelnemen aan de cursus Het nieuwe Draaien, in 2017 geconcretiseerd. Deze cursus wordt door SOMA verzorgd en heeft als thema het creëren van bedrijfsbrede bewustwording met betrekking tot stijgende kosten voor brandstof, duurzaamheid en reductie van CO2-uitstoot. Deze cursus staat nu ingepland op 17 januari 2018 in Harderwijk. Als input hiervoor wordt gebruik gemaakt van de registratie van verbruik van het materieel zodat meer inzicht / begrip gekweekt wordt tijdens de cursusdag.

Met betrekking tot verdere verduurzaming van energiegebruik op de vestiging hebben we de mogelijkheden onderzocht voor een eventuele plaatsing van zonnepanelen op het dak van de bedrijfsloods. Na evaluatie is gebleken dat de mogelijkheden op dit moment nog niet interessant genoeg zijn om hieraan een vervolg te geven, met name bedrijfseconomisch als op het terrein van technische uitvoerbaarheid.

Zoals eerder al genoemd, zijn we op dit moment samen met ketenpartner van de Green Deal het nieuwe draaien, Good Fuels aan het bekijken of het toepassen van synthetische diesel een interessante optie is. Half september heeft een verkennend gesprek plaatsgevonden. Vervolgens zijn een aantal scenario’s de revue gepasseerd zoals structurele inzet synthetische diesel, projectmatige inzet en / of aanbieden aan klanten. Met de inzet van deze dieselsoort kan een CO2 reductie gerealiseerd worden van 18%. Om de scope-1 doelstelling te bereiken zou dit een goede oplossing zijn.

Klik hier voor onze algemene voorwaarden