CO2-Prestatieladder

In oktober 2015 is door Landheer Infra BV, in concernverband samen met Wegenbouwverhuur Brabant BV het CO2 prestatieladder certificaat behaald. Reden hiervoor was en is het besef dat het exploiteren van onze aarde niet oneindig kan doorgaan in het huidige tempo en de noodzaak een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2 uitstoot binnen onze bedrijven. In de afgelopen tijd hebben we diverse initiatieven en maatregelen genomen om de hoofddoelstelling, het terugdringen van de CO2 uitstoot binnen onze bedrijven, te realiseren of althans daar een start mee te maken.

Doelstellingen

Het hoofddoel is het continu nastreven van reductie op de CO2-emissie. Om dit te bewerkstelligen zijn een aantal doelstellingen / maatregelen geformuleerd. Door het zogenaamd S(specifiek).M(meetbaar).A(acceptabel).R(realistisch).T(tijdgebonden). definiëren van de doelstellingen zijn wij ervan overtuigd dat de doelstellingen worden behaald in de tijd.

Scope 1

Een jaarlijkse CO2-reductie van 2%  t.o.v. 2017

Doelstellingen 

  1. Reductie van 2% uitstoot van het eigen wagenpark                                      jaar 2018
  2. Inzicht verkrijgen in verbruik en uitstoot machinepark                                  jaar 2018
  3. Gefaseerd toepassen van HVO diesel voor materieel en voertuigen       jaar 2018

De nieuw doelstellingen  en maatregelen voor scope 1 voor 2019:

 • Reductie van 2,5% CO2 uitstoot van het eigen wagenpark
  • Door HVO diesel en cursus HND                                                                        12- 2019
 • Inzicht verkrijgen in uitstoot machinepark (gram/uur )                                      12- 2019
 • Uitvoeren en periodieke update van maatregelenlijst SKAO                            12- 2019
 • Reductie van 2% CO2 uitstoot van eigen machinepark                                      12-2019
  Door toepassing HVO diesel

Evaluatie doelstellingen scope 1:

De reductiedoelstelling van 2% CO2-uitstoot is in 2018 gerealiseerd  ten opzichte van 2017. Er is een reductie gerealiseerd van 3,99%. Ten opzichte van 2016 bedraagt de reductie over 2018 5,44%.

Puur kijkend naar de uitstoot CO2 voor wat betreft personenwagens en goederenvervoer, is de reductie 2,61% ten opzichte van 2017 en 12,74% ten opzichte van 2016.

Voor wat betreft maatregel 2, inzicht in uitstoot CO2 machinepark, is er in het verleden een inventarisatie gemaakt van een aantal machines, onderverdeeld in groepen op basis van werkbreedte en bedrijfswagens/ vrachtwagens. Van deze machines / bedrijfswagens worden de draaiuren cq kilometers geregistreerd over bepaalde referentie periodes. Op basis daarvan het gemiddelde verbruik per kilometer / per uur berekend worden en de CO2 uitstoot per uur / per kilometer vastgesteld. Met deze informatie krijgen we meer inzicht in het verbruik en zijn de consequenties voor de CO2 uitstoot in kaart gebracht. Hierbij kwam het volgende beeld naar voren: Een 2,5 mtr asfaltmachine stoot gemiddeld 28 kg /uur uit; een 3-mtr asfaltmachine 41 kg /uur; een 1,2 mtr asfaltmachine 16 kg /uur en een 3,7 mtr asfaltmachine 19 kg /uur.Een 1.2 mtr asfaltfrees heeft een uitstoot van 83 kg /uur terwijl een 0,5 mtr asfaltfrees een uitstoot heeft van 17 kg /uur. Een vrachtwagen DAF type F-105 stoot gemiddeld 1,75 kg /km uit. Hierbij wordt wel aangetekend dat het transport altijd in combinatie is met een geladen dieplader met materieel.

Door middel van jaarlijkse metingen kan het verbruik inzichtelijk gehouden worden en daar waar mogelijk maatregelen geïnitieerd om de uitstoot omlaag te brengen. Overigens gaat het hier om gemiddelden zonder rekening te houden met de omstandigheden waaronder het materieel is ingezet.

Wat betreft maatregel 3 hebben we in 2017 een inventarisatie naar  alternatieve brandstof / additieven uitgevoerd. We hebben contacten gelegd met een aantal leveranciers van zog. HVO diesel om te bekijken of deze brandstoffen voor ons bedrijf een bijdrage kunnen leveren aan de reductie van CO2. Dit bleek zeker het geval te zijn. Door toepassing van deze dieselsoort kan stapsgewijs een reductie worden bewerkstelligd tussen 2018 en 2020 van 2% tot 11% op jaarbasis. Bedoeling is om een gefaseerde overstap te maken om zodoende een balans te vinden tussen Co2 reductie en meerkosten vanwege de hogere literprijs van de HVO diesel.  In 2018 is 3.400 liter HVO-diesel B100 geblend met gewone diesel. Daarmee is een reductie bewerkstelligd van nominaal 9,7 ton Co2-uitstoot. Dit zal dus in de komende jaren stapsgewijs worden verhoogd.

Als gevolg van het uitvoeren van meer “eigen” projecten en uitbreiding van activiteiten, is de absolute hoeveelheid dieselverbruik voor eigen rekening in 2018 toegenomen ten opzichte van de afgelopen jaren. Relatief gezien is er sprake van een daling van de CO2 uitstoot welke hiermee gepaard is gegaan.

Geconcludeerd kan worden dat bovengenoemde maatregelen voor scope 1 in 2018 hebben geleid tot 3.99% reductie ten opzichte van 2017 en 5,44% ten opzichte van 2016.

Scope 2

 Een jaarlijkse CO2-reductie van 2% t.o.v. 2017

Maatregelen

Elektriciteitsverbruik vestigingen reduceren met 2%                                          jaar 2018
Overgaan op groene stroom met aantoonbaar certificaat                                jaar 2018

De nieuwe doelstelling voor scope 2 voor 2019 is:

Scope 2: een minimale CO2-reductie van 2% in 2019 t.o.v. referentieperiode 2017

Maatregel(en)

Verlagen woon-werkkilometers personeel eigen vervoer door
In voorkomende gevallen gezamenlijk naar locaties te rijden                                  12-2019

Scope 2

Evaluatie doelstellingen scope 2:

Evaluatie doelstellingen scope 2:

Het elektriciteitsverbruik op locatie in Sprang-Capelle is in 2018 licht gedaald ten opzichte van 2017, te weten van  21.639 Kwh naar 21000 kwh. De subdoelstelling van 2% reductie elektriciteitsverbruik is daarmee in 2018 gehaald. Voor de CO2 uitstoot is het verbruik niet relevant aangezien er sinds een aantal jaren gebruik wordt gemaakt van Nederlandse windstroom welke CO2 neutraal wordt geproduceerd.

De CO2 reductie welke is gerealiseerd voor scope 2 bedraagt 15,79% in 2018 ten opzichte van 2017.

Hieronder zijn de indicatoren nog eens op een rijtje gezet over de jaren 2016 t/m 2018 en de halfjaarlijkse over de jaren 2016 t/m 2018.

Bekijken

De totale footprint, dus zowel scope 1 en scope 2 tezamen, hebben in 2018 een reductie opgeleverd van 5,25% CO2 uitstoot per ureneenheid ten opzichte van 2017. 

In het kader van de rapportages voor de CO2-prestatieladder niveau 3 is de focus op de CO2-emissie die onder scope 1 en 2 vallen. Zie tevens de gepubliceerde footprint op Duurzameleverancier.nl 

Graag horen wij van zowel onze medewerkers als van onze klanten welke ideeën er bij jullie leven om tot de bovenstaande reductie te komen. Uw ideeën kunt u altijd met ons delen of toesturen op info@landheerinfra.nl

Initiatieven

Onze bedrijven zijn  aangesloten bij  de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) en zijn sinds oktober 2015 gecertificeerd voor niveau 3 van de Co2 prestatieladder.

In mei 2016 is er tussen een aantal partijen in de branche, waaronder opleidingsinstituten, bouwbedrijven, leveranciers en overheid een Green Deal “Het nieuwe Draaien” gesloten. Gezien de goede aansluiting bij onze activiteiten hebben we destijds besloten om hieraan deel te gaan nemen. Meer specifiek deelname aan de werkgroep Materieel en Brandstoffen. Per 01 juni 2017 zijn wij officieel als lid toegelaten tot deze Green Deal. Zie ook het persbericht op de website van Landheer Infra BV. Regelmatig worden er bijeenkomsten georganiseerd waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld en initiatieven worden uitgewerkt.

Door het SOMA is de cursus Het nieuwe Draaien verzorgd waaraan door een groot aantal medewerkers van onze bedrijven is deelgenomen. De cursus had als thema het creëren van bedrijfsbrede bewustwording met betrekking tot stijgende kosten voor brandstof, duurzaamheid en reductie van CO2-uitstoot. Deze cursus in januari 2018 in Harderwijk verzorgd. Als input hiervoor is gebruik gemaakt van de registratie van verbruik van het materieel zodat meer inzicht / begrip gekweekt wordt tijdens de cursusdag.

Zoals eerder al genoemd, zijn we in 2018 gefaseerd overgestapt op HVO-diesel met een sterk gereduceerde CO2 uitstoot. Het product heet Ssynfuel en we hebben in 2018 ruim 3.300 liter B100 afgenomen voor gebruik in alle materieel en transportmiddelen. Deze brandstof heeft belangrijk bijgedragen aan de gerealiseerde CO2 reductie. Het ligt in de bedoeling het gebruik van Ssynfuel geleidelijk aan uit te breiden en de jaarlijkse aanschaf stapsgewijs op te voeren.

Afhankelijk van de kosten-baten afweging mogelijk in de winterperiode 2019 – 2020 voor een aantal chauffeurs de cursus Het Nieuwe Draaien inplannen.

Klik hier voor onze algemene voorwaarden